สิทธิ์/ความรู้ VDO

การรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณของ กอ.รมน.

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประจำ กอ รมน

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการพลเรือน ประจำ กอ.รมน.

เสนอความต้องการวัสดุสำนักงาน สบค.กอ.รมน.

ขอรับการสนับสนุนเงินสวัสดิการของกำลังพล สบค กอ รมน

เครื่องหมายยศ ทร., ทอ.

เครื่องหมายยศของข้าราชการทหาร และตำรวจ

การขออนุมัติบรรจุกำลังพลช่วยราชการของ สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.

การเสนอขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ให้กับกำลังพลของ กอ.รมน.

การพิจารณาบำเหน็จข้าราชการทหาร ตำรวจ และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.

แนวทางการจัดทำหนังสือราชการของส่วนราชการ กอ.รมน. โดย สง.ผอ.สบค.กอ.รมน.

การดำเนินการทางธุรการในการตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานด้านบุคลากร

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กอ.รมน.

เครื่องหมายข้าราชการพลเรือน และพนักงานราชการ ประจำ กอ.รมน.

การส่งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ