ส่วนบริหารจัดการบุคคล

คู่มือ จก.สบค.กอ.รมน.

1.1 การออกคำสั่งปฏิบัติ/พ้นหน้าที่ ใน กอ.รมน.
1.2 การออกคำสั่งปฏิบัติ/พ้นหน้าที่ (นายทหารฯ ระดับต่ำกว่าชั้นนายพล)
2.1 คู่มือขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติและพ้นหน้าที่
2.2 จัดทำองค์ความรู้เรื่องออกคำสั่ง
3.1 คู่มือขั้นตอนการขออนุมัติให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่(ตัดแนบ)
3.2 คู่มือขั้นตอนการขออนุมัติออกคำสั่งให้กับกำลังพล
4.1 คู่มือการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
4.2 คู่มือการพิจารณาปรับย้าย
5.1 คู่มือขั้นตอนขอตัวและส่งกลับ ทอ.
5.2 คู่มือขั้นตอนออกคำสั่งปฏิบัติและพ้นหน้าที่หน่วย
6 คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลคำสั่ง กอ.รมน.
7.1 คู่มือขั้นตอนการแก้ไขยศ-ชื่อ-สกุล ห้วงปฏิบัติ(ตร.)
7.2 คู่มือขั้นตอนการช่วยราชการ(ตร.)
8 คู่มือการออกคำสั่ง ทร.
9 คู่มือขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบเลื่อนฐานะ
10 คู่มือขั้นตอนการจัดทำทำเนียบกำลังพล ขรก.กอ.รมน.
11 คู่มือขั้นตอนการสำเนาแจกจ่ายคำสั่ง กอ.รมน.
12 คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
13 คู่มือขั้นตอนการออกคำสั่ง กอ.รมน.ภาคและจังหวัด
14 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บคำสั่ง กอ.รมน.
15 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
16 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
17 คู่มือขั้นตอนรับ-ส่ง หนังสือราชการ
18 คู่มือขั้นตอนในการทำงานพิมพ์เอกสาร
19.1 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์ขออนุมัติและออกคำสั่ง
19.2 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
20 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
21 คู่มือขั้นตอนการทำงานพิมพ์เอกสาร
22 คู่มือขั้นตอนขออนุมัติ ออกคำสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 สน.
23 รวมคู่มือปฏิบัติงาน (WM) จก.สบค.ฯ
24 ขั้นตอนการขออนุมัติออกคำสั่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
25 ขั้นตอนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)
26 การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ทอ.
27 การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ทร.
28 การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ตร.
29 ขั้นตอนการจัดทำ ทำเนียบกำลังพลตามอัตราช่วยราชการ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
30 ขั้นตอนการแจกจ่ายและการจัดเก็บคำสั่ง กอ.รมน.
31 ออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ไปช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.นอกเหนือความรับผิดชอบของ ทภ. 4
32 การออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด