คู่มือ จก.สบค.กอ.รมน.

1.1 การออกคำสั่งปฏิบัติ/พ้นหน้าที่ ใน กอ.รมน.
1.2 การออกคำสั่งปฏิบัติ/พ้นหน้าที่ (นายทหารฯ ระดับต่ำกว่าชั้นนายพล)
2.1 คู่มือขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติและพ้นหน้าที่
2.2 จัดทำองค์ความรู้เรื่องออกคำสั่ง
3.1 คู่มือขั้นตอนการขออนุมัติให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่(ตัดแนบ)
3.2 คู่มือขั้นตอนการขออนุมัติออกคำสั่งให้กับกำลังพล
4.1 คู่มือการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
4.2 คู่มือการพิจารณาปรับย้าย
5.1 คู่มือขั้นตอนขอตัวและส่งกลับ ทอ.
5.2 คู่มือขั้นตอนออกคำสั่งปฏิบัติและพ้นหน้าที่หน่วย
6.1 คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลคำสั่ง กอ.รมน.
6.2 คู่มือขั้นตอนดำเนินการงานเกษียณ ขรก.พลเรือน
7.1 คู่มือขั้นตอนการแก้ไขยศ-ชื่อ-สกุล ห้วงปฏิบัติ(ตร.)
7.2 คู่มือขั้นตอนการช่วยราชการ(ตร.)
8.1 คู่มือการออกคำสั่ง ทร.
8.2 คู่มือการออกคำสั่งลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.
9 คู่มือขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบเลื่อนฐานะ
10 คู่มือขั้นตอนการจัดทำทำเนียบกำลังพล ขรก.กอ.รมน.
11 คู่มือขั้นตอนการสำเนาแจกจ่ายคำสั่ง กอ.รมน.
12 คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
13 คู่มือขั้นตอนการออกคำสั่ง กอ.รมน.ภาคและจังหวัด
14 คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบคุณวุฒิ
15.1 คู่มือขั้นตอนการทำบัตร
15.2 คู่มือขั้นตอนการทำคำสั่งมอบหมาย
16 คู่มือขั้นตอนการควบคุมทะเบียนรับ
17 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บคำสั่ง กอ.รมน.
18 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
19 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
20 คู่มือขั้นตอนรับ-ส่ง หนังสือราชการ
21 คู่มือขั้นตอนการควบคุมทะเบียนส่ง
22 คู่มือขั้นตอนในการทำงานพิมพ์เอกสาร
23.1 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์ขออนุมัติและออกคำสั่ง
23.2 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
24 คู่มือขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร
25 คู่มือขั้นตอนการทำงานพิมพ์เอกสาร
26 คู่มือขั้นตอนขออนุมัติ ออกคำสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 สน.
27 รวมคู่มือปฏิบัติงาน (WM) จก.สบค.ฯ