คู่มือ ผงป.สบค.กอ.รมน.

1 การดำเนินงานการทดสอบร่างกายประจำปี กอ.รมน.
2 การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี…
3 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
4 การมอบอำนาจลงนามในเอกสาร (กรณีผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. เดินทางไปต่างประเทศ)
5 การจัดเวรรักษาความปลอดภัย กอ.รมน. ประจำเดือน
6 การจัดผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน
7 การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
8 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่
9 การเตรียมข้อมูลการประชุม นขต.กอ.รมน.
10 วิธีการกู้เงิน อทบ. ประเภทบำบัดทุกข์ไม่เกินเงินฝากสะสม
11 การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ ประจำปี 16 รายการ
12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
13 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
14 ประมาณการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ห้วง 4 เดือน
15 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
16 การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณประจำปี ๑๗ รายการ
17 ขั้นตอนการขอเงินงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
18 การขอเบิกเงินในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและทดแทน
19 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี
20 คู่มือ ค่าเลี้ยงดูประจำเดือน
21 คู่มือ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน
22 คู่มือส่งคืนงบประมาณ
23 การขออนุมัติโครงการใหม่
24 การจัดหาของขวัญปีใหม่ให้กำลังพล กอ.รมน.
25 การขออนุมัติส่งกำลังพลเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่น
26 การขออนุมัติให้ข้าราชการ ทบ. เข้าร่วมเป็นกรรมการภายนอก
27 การรับนักศึกษาฝึกงาน
28 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกำลังพล กอ,รมน.
29 เสนอความต้องการวัสดุสำนักงานงวดที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 25…
30 ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 25… ของ สบค.กอ.รมน.
31 สรุปรายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ประจำเดือน
32 การรายงานสรุปยอดกำลังพลประจำเดือน
33 คู่มือการจัดทำทะเบียนคุม รับ-ส่ง หนังสือ
34 การแจกจ่ายหนังสือราชการให้ นขต.กอ.รมน.
35 การขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลในสังกัด ทบ. ประจำปี
36 สำรวจความต้องการข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ประจำปี
37 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์
38 คู่มือการเวียนทราบเรื่องต่างๆ ภายใน ผงป.สบค.กอ.รมน.