ส่วนแผนและงบประมาณ

คู่มือ ผงป.สบค.กอ.รมน.

1 การดำเนินงานการทดสอบร่างกายประจำปี กอ.รมน.
2 การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี…
3 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
4 การมอบอำนาจลงนามในเอกสาร (กรณีผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. เดินทางไปต่างประเทศ)
5 การจัดเวรรักษาความปลอดภัย กอ.รมน. ประจำเดือน
6 การจัดผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน
7 การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
8 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่
9 การเตรียมข้อมูลการประชุม นขต.กอ.รมน.
10 วิธีการกู้เงิน อทบ. ประเภทบำบัดทุกข์ไม่เกินเงินฝากสะสม
11 การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ ประจำปี 16 รายการ
12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
13 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
14 ประมาณการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ห้วง 4 เดือน
15 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
16 การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณประจำปี ๑๗ รายการ
17 ขั้นตอนการขอเงินงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
18 การขอเบิกเงินในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและทดแทน
19 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี
20 คู่มือ ค่าเลี้ยงดูประจำเดือน
21 คู่มือ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน
22 คู่มือส่งคืนงบประมาณ
23 การขออนุมัติโครงการใหม่
24 การจัดหาของขวัญปีใหม่ให้กำลังพล กอ.รมน.
25 การขออนุมัติส่งกำลังพลเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่น
26 การขออนุมัติให้ข้าราชการ ทบ. เข้าร่วมเป็นกรรมการภายนอก
27 การรับนักศึกษาฝึกงาน
28 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกำลังพล กอ,รมน.
29 เสนอความต้องการวัสดุสำนักงานงวดที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 25…
30 ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 25… ของ สบค.กอ.รมน.
31 สรุปรายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ประจำเดือน
32 การรายงานสรุปยอดกำลังพลประจำเดือน
33 คู่มือการจัดทำทะเบียนคุม รับ-ส่ง หนังสือ
34 การแจกจ่ายหนังสือราชการให้ นขต.กอ.รมน.
35 การขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลในสังกัด ทบ. ประจำปี
36 สำรวจความต้องการข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ประจำปี
37 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์
38 คู่มือการเวียนทราบเรื่องต่างๆ ภายใน ผงป.สบค.กอ.รมน.
39 การจัดเวรรักษาความปลอดภัย กอ.รมน.
40 สรุปรายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.
41 กระบวนการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ.
42 ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. บรรจุใหม่
43 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา นบส.๑
44 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา วทบ.
45 การทดสอบร่างกายประจำปี กอ.รมน.
46 การอบรมจริยธรรม