ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ

คู่มือ สก.สบค.กอ.รมน.

1 ของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
2 พิธีเกษียณอายุราชการของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
3 การกู้เงินกองทุนลูกจ้างชั่วคราว ฯ 
4 ทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ประจำ กอ.รมน ลูกจ้าง
5 การขอพระราชทานเหรียญชายแดน และบัตรพิทักษ์ 
6 การขอเบิกค่าเลี้ยงดูกำลังพล สก.สบค.กอ.รมน
7 การรับ – ส่ง เอกสาร นขต.กอ.รมน
8 การอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน
9 การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ชรก.
10 พิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 
11 การเสนอขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
12 การพิจารณาบำเหน็จประจำปีข้าราชการพลเรือน
13 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
14 ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก กบข. และสหกรณ์
15 การจัดทำร่างคำสั่งปรับวุฒิให้แก่ข้าราชการพลเรือน กอ.รมน.
16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือน
17 การขอมีบัตรประจำตัวของข้าราชการบำเน็จ บำนาญ
18 การพิจารณาบำเหน็จประจำปี (ครึ่งปีแรก)
19 การพิจารณาบำเหน็จประจำปี(ครึ่งปีหลัง)
20 จัดระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
21 งานวันทวีคูณ
22 ขั้นตอนการรับรองเวลาราชการทวีคูณ (รวมไฟล์)
23 สืบค้นสำเนาหนังสือทวีคูณ
24 การบันทึกรายชื่อในแบบบัญชีรับรองวันทวีคูณในระบบ
25 การประชาสัมพันธ์ สบค.กอ.รมน.
26 การค้นหาเอกสารการรับรองวันทวีคูณในระบบจัดเก็บ
27 การคีย์ข้อมูล ชื่อ สกุล รับรองวันทวีคูณเข้าระบบสืบค้น
28 ขั้นตอนการอัพโหลดงานเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
29 ขั้นตอนการสแกนงานด้วยเครื่องสแกน ไฟล์ PDF JPEG
30 การสืบค้นสำเนาหนังสือทวีคูณ
31 การบันทึกรายชื่อในแบบบัญชีรับรองวันทวีคูณลงระบบ
32 เสมียน (งานวันทวีคูณ)
33 เสมียน (อผศ.)
34 ประชาสัมพันธ์ สบค.กอ.รมน
35 การตรวจเอกสารรับรองวันทวีคูณของหน่วยที่ส่ง
36 เครื่องแต่งกายในวันสำคัญของกำลังพล กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณสำหรับเจ้าหน้าที่

การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(พลเรือน)

การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณียาเสพติด กอ.รมน.