ผู้บริหารสายงานบริหารงานบุคคล

พล.ท. สุดยอด พรมแก้ว

รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๓)

พล.ท. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ

ผอ.สบค.กอ.รมน.

พล.ต. อนุชา สังฆสุวรรณ

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑)

พล.ต. นิพนธ์ บรรพตเสต

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒)

พ.อ. ภูวดล สุขสวัสดิ์

ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑)

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์

ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒)