ระเบียบงานสารบรรณ, การกำหนดหน้าที่ การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน