ส่วนบริหารจัดการบุคคล

การจัดทำไฟล์ข้อมูลสำหรับการออกคำสั่งด้วยระบบสารสนเทศ
ขออนุมัติออกคำสั่งรับรองให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นหน้าที่ใน กอ.รมน.
ขั้นตอนการขออนุมัติออกคำสั่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
ขั้นตอนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)
การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ทอ.
การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ทร.
การให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สังกัด ตร.
ขั้นตอนการจัดทำ ทำเนียบกำลังพลตามอัตราช่วยราชการ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
ขั้นตอนการแจกจ่ายและการจัดเก็บคำสั่ง กอ.รมน.
ออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ไปช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.นอกเหนือความรับผิดชอบของ ทภ.ภาค 4
การออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด