หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน

สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
– กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
– ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
– ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
– จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมำณด้านบุคลากร
– ดำเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร
– ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
– ดำเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากร
– รับผิดชอบงานการจัดการภายในสำนักงาน งานพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย