โครงสร้างและการแบ่งส่วน

 • สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.
  • ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ
  • ส่วนแผนและงบประมาณ
  • ส่วนบริหารจัดการบุคคล
  • ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน
  • ฝ่ายธุรการ