ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานบุคคล
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 241 2351 ถึง 6 ต่อ 83181, 83173, 83171