รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ

10244

วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์ขอรับหรังสือรับรองราชการทวีคูณ
การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
การได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณตาม พรบ.่บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 24
ตรวจสอบความถูกต้องของการได้รับอนุมัติกรอบอัตราก่อนเสนอขอรับรอง
การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับผู้ครบเกษียณอายุ
กรณีไม่เสนอเรื่องตามหลักเกณฑ์ที่ กอ.รมน. กำหนด ทำให้กำลังพลไม่ได้รับความสะดวก
การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัด กอ.รมน.
การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับผู้ครับเกษียนอายุ
การดำเนินการขอวันทวีคูณเนื่องจากปราบปราม ผกค.
แนวทางการนับเวลาราชการทำงานเป็นทวีคูณ อส.ทพ.
ระเบียบ กห.สิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ.
กรณีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และพ้นหน้าที่ของ กอ.รมน. ชำรุดหรือสูญหาย
สกพ.กอ.รมน. การรับรองสิทธิภารกิจตามแผนการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
สบ.ทบ. ขอให้ส่งเอกสารรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณไปยังหน่วยต้นสังกัดเท่านั้น
เน้นย้ำการปฏิบัติของ นขต.กอ.รมน.ในการขอหนังสือรับรอง พร้อมใบเขียนคำร้อง
การได้นับเวลาเป็นทวีคูณเพื่อคำนวนบำเหน็จบำนาญของทหารกองประจำการ
ตัวอย่าง แบบ 5304 ก
ตัวอย่าง แบบ 5306
ตัวอย่าง ลงหมายเหตุ ที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
ตัวอย่าง ลงหมายเหตุ ที่มีการแก้ไขคำสั่ง
ตัวอย่าง ลงหมายเหตุ การพ้นหน้าที่ตามใบมรณบัตร