ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.

314