รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.

442