ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

281