เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดนวัตกรรม ภายใน กอ.รมน.

13