รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) และคณะผู้บังคับบัญชา สบค.กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดี

19