รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) เป็นประธานการประชุมแบ่งมอบงานจัดพิธีเกษียนอายุราชการ

15