เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองประเภทอำนวยการ

15