ผอ.สบค.กอ.รมน. มอบของที่ระลึกเนื่องจากปรับย้ายนายทหารออกนอก ทบ.

24