รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๓) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเหรียญพิทักษ์เสรีชน

19