เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน

11