รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๓) ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

291