รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) ประชุมพิจารณาทบทวน และจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ สบค.กอ.รมน.

328