รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๓) ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก

263