รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติงานของ สบค.กอ.รมน. เพื่อดำเนินการจัดงานฯ

67