รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) เป็นประธานการประชุมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑

64