ความรู้สำหรับการสอบคัดเลือก จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ สง.ปรมน.ทบ.

396