มาตรการและการเฝ้าระวัง

393

การพิจารณาจัดบุคลากรมาปฏิบัติงาน
การกำกับดูแลบุคลากรของหน่วย
การปฏิบัติตนของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
ตัวอย่างแบบคำขอในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
แบบฟอร์มจดบันทึกการเดินทางช่วง COVID-19
กำลังพลที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดสงกรานต์ กักตัว 14 วัน
ปรับการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ
การรายงานการสูญเสียกำลังพลช่วงวันหยุดสงกรานต์
จัดกำลังพลปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ที่ สธ. และ ทบ. กำหนด
การเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
การปฏิบัติงานของบุคลากร กอ.รมน.
ขออนุมัติแนวทางสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดของบุคลากร กอ.รมมน. (ส่วนกลาง)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
ขออนุมัติแนวทางการให้บุคลากรของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ปฏิบัติงาน
คู่มือทหารต้านภัยโควิด-19
การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
รู้ทัน COVID-19
วิธีป้องกันภัยห่างไกลจาก COVID-19
สิ่งที่ต้องเชื่อ เมื่อติดเชื้อ COVID-19