กฎหมาย/ระเบียบ

1260

แบบธรรมเนียม เรื่องการแต่งกาย
คำสั่งการแต่งกาย ตั้งแต่ ตุลาคม 2564
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังของ กอ.รมน.
พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พรบ.รักษาความมั่นคง 2551
พรบ-ระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551-แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2558
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2554
แบบธรรมเนียมการปฏิบัติตน กอ.รมน.
กฎ ก.พ. ดำเนินการทางวินัย 2556 (1)
คู่มือการบริหารจัดการ ข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ENG
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ วินัยทหาร 2476
วินัยข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบปฏิบัติ ขรก.กอ.รมน.