บำเหน็จข้าราชการ, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว, เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

958

คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 574/2562 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ กอ.รมน.
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร เริ่มใช้ 1 มี.ค. 60
บัญชีเงินเดือน, อัตราเงินประจำตำแหน่ง, อัตราค่าจ้าง, ค่าตอนแทน
คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 65/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 297/2561 แนวทางการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการของ กอ.รมน.
คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีแก่ จนท.ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของ กอ.รมน.
คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวของ กอ.รมน.
ตัวอย่าง บัญชีขอบำเหน็จประจำปี ครึ่งปีแรก (ผนวก ก, ผนวก ข)
ตัวอย่าง บัญชีขอบำเหน็จประจำปี ครึ่งปีหลัง (ผนวก ก, ผนวก ข)
ตัวอย่าง การคำนวนเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี (กรณีพิเศษ)