Sunday, October 2, 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
รายงานการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน สบค.กอ.รมน.
รายงานสรุปทบทวนและวิเคราะห์ผลการพัฒนาระบบราชการ สบค.กอ.รมน.
การแต่งกาย ในวันปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
ระเบียบงานสารบรรณ, การกำหนดหน้าที่ การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
หน่วยงาน กอ.รมน.
สิทธิกำลังพลของผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ปี 2556
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง โทร. 02-241-4074)
แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน.
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
องค์ความรู้ด้านสิทธิ ทบ.
ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับสูง ทบ.
แผน/นโยบาย

 


พล.ท. วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ

ผอ.สบค.กอ.รมน.

ทวีคูณ

0
โทร.ทศท. 02-2414074 ,โทร.ทบ. 83462

บำเหน็จ

0
โทร.ทศท. 02-2419783 ,โทร.ทบ. 83466

ความรู้สำหรับการคัดเลือกและประเมินบุคคล

0

พสร.

0
โทร.ทศท. 02-2419783 ,โทร.ทบ. 83478

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

0
โทร.ทศท. 02-2419783 ,โทร.ทบ. 83454

องค์กรคุณธรรม

0

FOLLOW US

4,969FansLike
0SubscribersSubscribe

ระเบียบ

ระเบียบ

0

กฎหมาย/ระเบียบ

0